Forslag om standardisert erstatning ved personskade

law-admin

Personskadeerstatningsutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2008. Utvalget fikk i mandat å utrede og utarbeide forslag til lovbestemmelser om standardisert erstatning ved personskader. Utvalget avga sin utredning til Justisdepartementet den 27. september 2011. Utvaglet foreslår at utmålingen av personskadeerstatninger standardiseres, ved at erstatningen fastsettes ved bruk av tabeller basert