Forslag om å lovfeste omgåelsesnormen i skatteretten

Finansdepartementet foreslår å lovfeste den ulovfestede omgåelsesregelen i skatteretten. Forslaget bygger i stor grad på den ulovfestede regelen, men innebærer likevel en viss skjerpelse.   Omgåelsesregelen er utviklet gjennom langvarig praksis, og har til hensikt å skape en grense mellom det som er akseptabel skatteplanlegging og det som er uakseptabel

Høring om endringer i åndsverkloven

Kulturdepartementet har sendt et forslag til endringer i åndsverkloven på høring. Forslaget skal sikre en gjennomføring av portabilitetsforordningen fra EU. Portabilitetsforordningen inneholder regler som sikrer at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. I begynnelsen av juli i år ble forordningen en

Høring om varsling i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt varslingsutvalgets utredning angående varsling i arbeidslivet, NOU 2018:6 på høring. Utredningen inneholder flere tiltak som er ment å styrke varslernes vern i det norske arbeidslivet. Noen av de viktigste tiltakene som er foreslått er: – Opprettelse av et nasjonalt Varslingsombud – Opprettelse av en tvistenemnd

Ny lov om statens ansatte

Den nye loven om Statens ansatte trådte i kraft i sommer og erstattet tjenestemannsloven av 1983. Den nye loven gjennomfører på mange områder en harmonisering med arbeidsmiljølovens regler. Noen av de mest omtalte endringene i statsansatteloven gjelder reglene om ansettelse og oppsigelse. Statens adgang til å ansette midlertidig er blitt

Høring om nye regler for innleie

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring. Forslaget er ment som en helhetlig regulering av stadig tilbakevendende problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet er hensynet bak forslaget å sikre trygghet i faste ansettelsesforhold og å skape fleksibilitet for arbeidsgiverne. Forslaget