Ny lov om statens ansatte

Den nye loven om Statens ansatte trådte i kraft i sommer og erstattet tjenestemannsloven av 1983. Den nye loven gjennomfører på mange områder en harmonisering med arbeidsmiljølovens regler. Noen av de mest omtalte endringene i statsansatteloven gjelder reglene om ansettelse og oppsigelse. Statens adgang til å ansette midlertidig er blitt

Høring om nye regler for innleie

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring. Forslaget er ment som en helhetlig regulering av stadig tilbakevendende problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet er hensynet bak forslaget å sikre trygghet i faste ansettelsesforhold og å skape fleksibilitet for arbeidsgiverne. Forslaget

Rapport om skatt i delingsøkonomien

Skattedirektoratet leverte i slutten av januar en rapport til Finansdepartementet om delingsøkonomien. Rapporten inneholder en mulighetsstudie knyttet til rapportering og betaling av skatt for aktører i delingsøkonomien. Formålet med utredningen er å se på de skatte- og avgiftsmessige utfordringer og muligheter ved det fenomenet som i mange sammenhenger kalles delingsøkonomien.

Utvelgelseskrets ved oppsigelse

Høyesterett har nylig fastslått at arbeidsgiver på visse vilkår kan begrense kretsen av ansatte som vurderes for oppsigelse i en nedbemanningssituasjon. Spesielt for større selskaper gir dommen en viktig avklaring av prinsippene for utvelgelse. Bakgrunnen for saken var at en arbeidstager ble sagt opp som følge av at avdelingen hvor

Modernisering av stiftelsesloven

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal foreslå endringer i stiftelsesloven for å tilpasse loven til dagens stiftelser. Dette er en oppfølgning av regjeringspartienes beslutning om å sørge for at regelverket for stiftelser i størst mulig grad bidrar til å fremme stiftelsesformen. Det synes å være en trend i retning