Endrede regler om varsling

Stortinget har i dag enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. De endrede reglene har som formål å forenkle varslingsprosessen og gjøre varsling tryggere. Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Regelendringene klargjør hvem som omfattes av varslingsreglene og enkelte sentrale begreper. Innholdet

Forslag om ny forvaltningslov

Justis – og beredskapsdepartementet har sendt Forvaltningslovutvalgets utredning, NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, på høring. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967. Reglene om saksbehandling står fortsatt i sentrum. Lovforslaget inneholder i tillegg nye regler om delegering av offentlig myndighet i statsforvaltningen, organisering og

Forslag om å lovfeste omgåelsesnormen i skatteretten

Finansdepartementet foreslår å lovfeste den ulovfestede omgåelsesregelen i skatteretten. Forslaget bygger i stor grad på den ulovfestede regelen, men innebærer likevel en viss skjerpelse.   Omgåelsesregelen er utviklet gjennom langvarig praksis, og har til hensikt å skape en grense mellom det som er akseptabel skatteplanlegging og det som er uakseptabel

Høring om endringer i åndsverkloven

Kulturdepartementet har sendt et forslag til endringer i åndsverkloven på høring. Forslaget skal sikre en gjennomføring av portabilitetsforordningen fra EU. Portabilitetsforordningen inneholder regler som sikrer at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. I begynnelsen av juli i år ble forordningen en

Høring om varsling i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt varslingsutvalgets utredning angående varsling i arbeidslivet, NOU 2018:6 på høring. Utredningen inneholder flere tiltak som er ment å styrke varslernes vern i det norske arbeidslivet. Noen av de viktigste tiltakene som er foreslått er: – Opprettelse av et nasjonalt Varslingsombud – Opprettelse av en tvistenemnd