Vi søker partneradvokat og advokat/advokatfullmektig

Vi er en moderne og veldrevet kunnskapsbedrift som for øyeblikket består av 6 advokater og 3 juridiske praktikanter. Vi holder til i hyggelige og moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum. Våre advokater har lang og bred erfaring, og våre tjenester er hovedsakelig rettet mot forretningsjuridiske oppdrag for norske og utenlandske

Høring om kildeskatt på renter og royalty

Finansdepartementet foreslår kildeskatt på renter og royalty til utenlandske nærstående foretak fra 1. januar 2021. Høringsnotatet følger opp Skatteutvalgets problematisering av at overskudd i flernasjonale konsern overføres til lavskatteland. Skatteplikten foreslås å omfatte: «Rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland og vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk av

Forslag om endring av hvitvaskingsloven

Finansdepartementet har sendt forslag om endringer av hvitvaskingsregelverket på høring. Også samvirkeforetaks innskuddsvirksomhet skal nå omfattes av hvitvaskingsloven. Høringsforslaget skyldes dels at Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs femte hvitvaskingsdirektiv og dels at departementet også foreslår interne norske regler for å gi bedre grunnlag for å bekjempe

Endrede regler om varsling

Stortinget har i dag enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. De endrede reglene har som formål å forenkle varslingsprosessen og gjøre varsling tryggere. Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Regelendringene klargjør hvem som omfattes av varslingsreglene og enkelte sentrale begreper. Innholdet

Forslag om ny forvaltningslov

Justis – og beredskapsdepartementet har sendt Forvaltningslovutvalgets utredning, NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, på høring. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967. Reglene om saksbehandling står fortsatt i sentrum. Lovforslaget inneholder i tillegg nye regler om delegering av offentlig myndighet i statsforvaltningen, organisering og