Statsbudsjettet for 2012 – skatteendringer

law-admin Uncategorized @nb

Forslaget til statsbudsjett for 2012 inneholder en rekke endringer i skatte- og avgiftssystemet. Innenfor næringsbeskatningen foreslås det bl.a. å fjerne lønnsfradraget i personinntekt og reglene om korreksjonsinntekt.

Lønnsfradraget i personinntekt fra enmannsforetak fjernes

Det såkalte lønnsfradraget i beregnet personinntekt fra enmannsforetak skal bortfalle. Lønnsfradraget utgjør i dag inntil 15 % av foretakets samlede lønnskostnader. Bakgrunnen for endringsforslaget er å unngå at enmannsforetak har en særfordel ved beskatningen sammenlignet med andre selskapsformer.

Endringen foreslås med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Endringer i 3 %-regelen i fritaksmetoden

Aksjeselskaper og likestilte virksomheter er, med noen unntak, fritatt for skatt på aksjegevinster og aksjeutbytter. Ettersom selskapene har skattemessig fradragsrett for kostnader knyttet til aksjeinvesteringer, ble det for noen år siden innført en bestemmelse om at 3 % av aksjegevinster og -utbytter likevel skal være skattepliktige.

Regjeringen foreslår nå følgende justeringer i 3 %-regelen:

  • 3 %-regelen skal bare omfatte utbytter. Aksjegevinster faller dermed utenfor 3 %-regelens virkeområde.

  • Utdelinger fra deltagerlignede selskaper skal være omfattet av 3 %-regelen.

  • Utbytter og utdelinger til selskaper hjemmehørende i utlandet som driver skattepliktig virksomhet i Norge, skal være omfattet av 3 %-regelen.

  • 3 %-regelen skal ikke få anvendelse i konsernforhold. Dette fordi utdelinger i konsernforhold i dag kan gjennomføres skattefritt gjennom konsernbidragsreglene. Med konsern menes en struktur der morselskapet eier mer enn 9/10 av aksjene og stemmene i datterselskapet.

Endringene foreslås med virkning fra og med inntektsåret 2012.


Avskjæring av fradragsrett for tap på fordringer mellom nærstående selskaper

Mens tap på aksjer i utgangspunktet ikke er fradragsberettigede for aksjonærer som selv er aksjeselskap eller lignende, vil tap på fordringer kunne være fradragsberettigede bl.a. hvis fordringen er oppstått i långivers næringsvirksomhet.

En skattyter som finansierer et aksjeselskap gjennom lån vil derfor kunne oppnå inntektsfradrag for eventuelt tap, mens en som finansierer selskapet gjennom aksjeinnskudd, ikke vil ha slik fradragsrett.

For å unngå spekulasjon i mulighetene for fradrag for tap på fordringer, ønsker Regjeringen nå å innføre en bestemmelse som avskjærer retten til tapsfradrag ved lån til et nærstående selskap. Den nærmere avgrensing av nærstående-begrepet skal fastsettes ved forskrift. Regjeringen har imidlertid signalisert at regelen skal gjelde både aksjeselskaper og deltagerlignede selskaper som har en eierandel (direkte eller indirekte) på mer enn 90 % i debitorselskapet samt der hvor kreditor- og debitorselskapet har felles morselskap.

Avskjæringsreglene skal ikke omfatte tap på kundefordringer, tap på fordringer som representerer tidligere skattlagt inntekt hos kreditorselskapet (for eksempel som følge av salg av driftsmidler) og tap på fisjons- og fusjonsfordringer etter skatteloven § 11-7, 3. ledd.

Endringene foreslås med virkning for tap som er endelig konstatert fra og med 6. oktober 2011.

Reglene om korreksjonsinntekt oppheves

Korreksjonsinntekt utløses dersom et aksjeselskap deler ut ubeskattet kapital til sine aksjonærer. En slik skatteposisjon oppstår typisk der et selskap har en gevinst som inntektsføres i sin helhet regnskapsmessig, men som tas til inntekt via gevinst- og tapskonto skattemessig. Ved utdeling av slik inntekt skal selskapet foreta forsert inntektsføring av gevinsten som korreksjonsinntekt. Korreksjonsinntekten reverseres så i påfølgende år i takt med at gevinsten tas til beskatning.

Finansdepartementet har tidligere signalisert at det er ønskelig å avvikle reglene om korreksjonsinntekt. Regjeringen fremmer nå forslag om at reglene skal avvikles med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Det foreslås dessuten en overgangsregel for reversering av korreksjonsinntekt som er fastsatt i 2011 og tidligere.
 

Endrede avskrivningssatser

Regjeringen foreslår at anlegg som har en antatt brukstid på 20 år eller mindre, skal kunne saldoavskrives med 10 % årlig (mot 4 % hittil). Det foreslås også en presisering om at hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv skal regnes som anlegg.

Som ledd i endringen for anlegg foreslår Regjeringen at avskrivningssatsen for bygg med enkel konstruksjon også økes til 10 % (mot hittil 8 %).

Videre foreslår Regjeringen at husdyrbygg i jord- og skogbruk skal kunne avskrives med inntil 6 %.

Endringene foreslås med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Svein Egil L. Heikvam