Høring om skjerpet skattlegging av privat konsum i selskap

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet har sendt forslag til særregler om skjerpet skattlegging av privat konsum i selskaper på høring. Forslaget skal motvirke urettmessig gunstig beskatning av privat konsum av visse typer eiendeler som er eid av selskaper.

Etter de någjeldende skatteregler må en selskapseier som benytter eiendeler eid av selskapet, betale markedspris for verdien av dette konsumet. Alternativt må selskapet uttaksbeskattes og eieren beskattes etter regler om utbytte eller utdeling for den fordel som overføres fra selskap til eieren. Skatteetatens kontroller viser imidlertid mange tilfeller av manglende etterlevelse av dagens regler. Dette skjer ved at selskapet erverver tjenester eller eiendeler som eier benytter privat, eller som selges videre til eier uten at selskapet får dekket kostnadene sine og uten eier eller selskap gir opplysninger til Skatteetaten om det.

Forslaget innebærer at en eier med bestemmende innflytelse i selskaper som disponerer eller eier boligeiendom, fritidseiendom, fly, helikopter eller båt, anses for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen disposisjonsretten utgjør, skal fastsettes sjablongmessig. Sjablongene settes meget høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum.

Det foreslås også særregler ved overdragelse av formuesobjektene fra selskap til eier eller eiers nærstående.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2023.

Høringsfristen er 1. august 2022.