Høring om nye regler for innleie

law-admin Uncategorized @nb

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring. Forslaget er ment som en helhetlig regulering av stadig tilbakevendende problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft.

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet er hensynet bak forslaget å sikre trygghet i faste ansettelsesforhold og å skape fleksibilitet for arbeidsgiverne. Forslaget består av tre tiltak:

  • Innføre en definisjon av “fast arbeid” i arbeidsmiljøloven. Forslaget innebærer tre vilkår: ansettelsen må være tidsubegrenset, arbeidstager må ha et reelt stillingsvern, og arbeidstager må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang. Definisjonen er i hovedsak en lovfesting av regler som gjelder i dag.
  • Innføre en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak. Hjemmelen skal kun gjelde for arbeidstagere som skal leies ut til reelle vikariater i innleiebedriften.
  • Innføre en begrenset adgang til innleie i form av en kvote rettet mot visse bransjer. Departementet antyder en kvote på 10–15 prosent i høringsbrevet, men departementet ber om innspill.