Høring om kildeskatt på renter og royalty

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet foreslår kildeskatt på renter og royalty til utenlandske nærstående foretak fra 1. januar 2021. Høringsnotatet følger opp Skatteutvalgets problematisering av at overskudd i flernasjonale konsern overføres til lavskatteland.

Skatteplikten foreslås å omfatte:

  • «Rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland og
  • vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty).»

Det er også aktuelt å fremme forslag om at kildeskatten skal gjelde leie av enkelte fysiske driftsmidler til nærstående foretak i utlandet.

Kildeskatt på renter og royalty er innført i en rekke land. Bakgrunnen for slike regler er en oppfatning om at verdier som skapes i et land også bør beskattes der. Gjennom innføring av kildeskatt på renter og royalty til nærstående foretak i utlandet ønsker Finansdepartementet å fange opp verdiskaping som ikke eller bare i svært begrenset grad skattlegges etter andre regler. Regelens hovedformål er å motvirke overskuddsflytting gjennom kunstig høye rente- og royaltybetalinger til utenlandske nærstående foretak.

Med «nærstående» legger departementet til grunn samme forståelse som etter skattelovens § 6-41 og skatteforvaltningslovens § 8-11. Bakgrunnen for denne begrensingen er blant annet at risikoen for overskuddsflytting anses som særlig stor i slike tilfeller.

Skattesatsen foreslås satt til 15% av bruttobetalingen. Satsen kan begrenses som følge av skatteavtaler med andre land og EØS-rettslige forpliktelser.

Høringsfristen er 27. mai 2020.