Forslag om ny forvaltningslov

law-admin Uncategorized @nb

Justis – og beredskapsdepartementet har sendt Forvaltningslovutvalgets utredning, NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, på høring. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967.

Reglene om saksbehandling står fortsatt i sentrum. Lovforslaget inneholder i tillegg nye regler om delegering av offentlig myndighet i statsforvaltningen, organisering og saksbehandling i kollegiale organer (nemnder) i statsforvaltningen, uavhengige organer i statsforvaltningen og enkelte spørsmål om innholdet av forvaltningsvedtak.

Reglene om inhabilitet omfattes også av forslaget. Utvalget foreslår inhabilitet for den som har en vesentlig økonomisk interesse i utfallet av en sak, den som det siste året før saken begynte har hatt verv eller ledende stilling i et selskap som er part i saken, og at den som har avgjort en forvaltningssak i første instans blir inhabil til å behandle klagesaken.

Forslaget tar sikte på å gjøre den nye loven så enkel som mulig å sette seg inn i og bruke, både for offentlig forvaltning og publikum.  Videre foreslås en klarere avgrensning av lovens virkeområde. Loven skal gjelde for offentlig forvaltning i staten, fylkeskommunene og kommunene, samt andre når de utøver offentlig myndighet. Utvalget foreslår også å klargjøre hvilke avgjørelser som regnes som enkeltvedtak.

Lovforslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningsvirksomheten. De enkelte reglene er i utgangspunktet ment å fungere teknologinøytralt.

Endelig foreslår utvalget en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt informasjon mellom forvaltningsorganer i staten, fylkeskommunene og kommunene. For personopplysninger foreslås dette på vilkår som oppfyller kravene i personvernforordningen.