Forslag om å lovfeste omgåelsesnormen i skatteretten

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet foreslår å lovfeste den ulovfestede omgåelsesregelen i skatteretten. Forslaget bygger i stor grad på den ulovfestede regelen, men innebærer likevel en viss skjerpelse.  

Omgåelsesregelen er utviklet gjennom langvarig praksis, og har til hensikt å skape en grense mellom det som er akseptabel skatteplanlegging og det som er uakseptabel skatteomgåelse. Formålet med å lovfeste regelen er å klargjøre regelens innhold og øke forutsigbarheten for skattyterne. Omgåelsesregelen skal tre i kraft fra inntektsåret 2020. Regelen er foreslått inntatt i skatteloven som ny § 13-2. Videre foreslår departementet at regelen skal få anvendelse også for merverdiavgift gjennom en henvisningsregel i merverdiavgiftslovens § 12-1.

De viktigste endringene ved å lovfeste omgåelsesregelen er følgende:

  • En eventuell skattefordel i utlandet skal ikke lenger kunne ses som forretningsmessige virkninger (i motsetning til hva Høyesterett kom til i Hydro Canada-dommen, Rt. 2002 s. 456).
  • Det skal foretas en objektiv vurdering av formålet med transaksjonen. Vurderingen medfører at det skal ses bort fra skattyterens personlige motivasjon. En objektiv formålsvurdering er i samsvar med Høyesteretts avgjørelse i Ikea-dommen.
  • Der en omgåelsesmulighet er omtalt i lovforarbeidene uten å bli fulgt opp med spesielle omgåelsesregler skal ikke dette tale i skattyterens favør.