Endrede regler om varsling

law-admin Uncategorized @nb

Stortinget har i dag enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. De endrede reglene har som formål å forenkle varslingsprosessen og gjøre varsling tryggere.

Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Regelendringene klargjør hvem som omfattes av varslingsreglene og enkelte sentrale begreper. Innholdet i de sentrale begrepene “kritikkverdige forhold”, “forsvarlig fremgangsmåte” og “gjengjeldelse” blir lovfestet. Formålet med denne klargjøringen er å gjøre begrepene mer anvendelige og lettere å forstå. Det gis videre eksempler på tilfeller som faller inn under begrepene. Lovfestingen har også til formål å presisere fremgangsmåten ved varsling, både ved intern og ekstern varsling.

De endrede reglene innebærer videre at arbeidsgiver ikke kan forholde seg passiv ved varsling fra arbeidstager. Arbeidsgiver skal innen rimelig tid sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt. Videre har arbeidsgiver plikt til å sørge for at varsleren har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Varslingsbestemmelsene utvides til også å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstagere i lovens forstand. For å styrke vernet av varslere tas også hensynet til et godt ytringsklima inn som en del av arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse. Lovendringene medfører også andre endringer i reglene, slik som at arbeidsgivers varslingsrutiner skal være skriftlige, og at rutinene skal angi fremgangsmåten ved arbeidsgivers saksbehandling av varsler.

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2020.