Høring om kildeskatt på renter og royalty

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet foreslår kildeskatt på renter og royalty til utenlandske nærstående foretak fra 1. januar 2021. Høringsnotatet følger opp Skatteutvalgets problematisering av at overskudd i flernasjonale konsern overføres til lavskatteland. Skatteplikten foreslås å omfatte: «Rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland og vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk av

Forslag om endring av hvitvaskingsloven

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet har sendt forslag om endringer av hvitvaskingsregelverket på høring. Også samvirkeforetaks innskuddsvirksomhet skal nå omfattes av hvitvaskingsloven. Høringsforslaget skyldes dels at Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs femte hvitvaskingsdirektiv og dels at departementet også foreslår interne norske regler for å gi bedre grunnlag for å bekjempe

Endrede regler om varsling

law-admin Uncategorized @nb

Stortinget har i dag enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. De endrede reglene har som formål å forenkle varslingsprosessen og gjøre varsling tryggere. Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Regelendringene klargjør hvem som omfattes av varslingsreglene og enkelte sentrale begreper. Innholdet

Forslag om ny forvaltningslov

law-admin Uncategorized @nb

Justis – og beredskapsdepartementet har sendt Forvaltningslovutvalgets utredning, NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, på høring. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967. Reglene om saksbehandling står fortsatt i sentrum. Lovforslaget inneholder i tillegg nye regler om delegering av offentlig myndighet i statsforvaltningen, organisering og

Forslag om å lovfeste omgåelsesnormen i skatteretten

law-admin Uncategorized @nb

Finansdepartementet foreslår å lovfeste den ulovfestede omgåelsesregelen i skatteretten. Forslaget bygger i stor grad på den ulovfestede regelen, men innebærer likevel en viss skjerpelse.   Omgåelsesregelen er utviklet gjennom langvarig praksis, og har til hensikt å skape en grense mellom det som er akseptabel skatteplanlegging og det som er uakseptabel