Endrede regler om varsling

law-admin Uncategorized @nb

Stortinget har i dag enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. De endrede reglene har som formål å forenkle varslingsprosessen og gjøre varsling tryggere. Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Regelendringene klargjør hvem som omfattes av varslingsreglene og enkelte sentrale begreper. Innholdet

Forslag om ny forvaltningslov

law-admin Uncategorized @nb

Justis – og beredskapsdepartementet har sendt Forvaltningslovutvalgets utredning, NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, på høring. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967. Reglene om saksbehandling står fortsatt i sentrum. Lovforslaget inneholder i tillegg nye regler om delegering av offentlig myndighet i statsforvaltningen, organisering og