Forslag om standardisert erstatning ved personskade

law-admin

Personskadeerstatningsutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2008. Utvalget fikk i mandat å utrede og utarbeide forslag til lovbestemmelser om standardisert erstatning ved personskader. Utvalget avga sin utredning til Justisdepartementet den 27. september 2011. Utvaglet foreslår at utmålingen av personskadeerstatninger standardiseres, ved at erstatningen fastsettes ved bruk av tabeller basert

Statsbudsjettet for 2012 – skatteendringer

law-admin Uncategorized @nb

Forslaget til statsbudsjett for 2012 inneholder en rekke endringer i skatte- og avgiftssystemet. Innenfor næringsbeskatningen foreslås det bl.a. å fjerne lønnsfradraget i personinntekt og reglene om korreksjonsinntekt. Lønnsfradraget i personinntekt fra enmannsforetak fjernes Det såkalte lønnsfradraget i beregnet personinntekt fra enmannsforetak skal bortfalle. Lønnsfradraget utgjør i dag inntil 15 %