Utvelgelseskrets ved oppsigelse

Høyesterett har nylig fastslått at arbeidsgiver på visse vilkår kan begrense kretsen av ansatte som vurderes for oppsigelse i en nedbemanningssituasjon. Spesielt for større selskaper gir dommen en viktig avklaring av prinsippene for utvelgelse. Bakgrunnen for saken var at en arbeidstager ble sagt opp som følge av at avdelingen hvor

Modernisering av stiftelsesloven

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal foreslå endringer i stiftelsesloven for å tilpasse loven til dagens stiftelser. Dette er en oppfølgning av regjeringspartienes beslutning om å sørge for at regelverket for stiftelser i størst mulig grad bidrar til å fremme stiftelsesformen. Det synes å være en trend i retning

Lån fra aksjeselskap beskattes som utbytte

Regjeringen har foreslått at lån som gis fra aksjeselskap til personlig aksjonær, skal behandles som utbytte skattemessig sett. Utbytte er skattepliktig for den personlige aksjonæren. De nye reglene trer i kraft 7. oktober 2015. Forslaget rammer særlig nye lån, men også eksisterende lån rammes i den grad de forlenges ut

Den ''nye'' straffeloven trer i kraft

Ny straffelov som skulle erstatte den gamle straffeloven av 1902 ble vedtatt i mai 2005. Ikrafttredelsen av loven ble imidlertid utsatt i påvente av et nytt datasystem for politi og påtalemyndigheten som skulle passe til den nye loven. Etter flere forsinkelser av det nye datasystemet skar Regjeringen gjennom og besluttet

Se hvem som har søkt på deg i skattelistene

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen lagt frem et forslag om at opplysninger om hvem som har søkt i skattelistene om en bestemt skattyter blir gjort tilgjengelige for vedkommende skattyter elektronisk på www.skatteetaten.no. Endringene er foreslått med virkning for skattelistene for inntektsåret 2013 som legges ut høsten 2014. Pressen